Січень 2018 нов.pdf
Adobe Acrobat документ 2.3 MB

З жовтня 2017 року Дніпропетровською обласною радою створено Комунальний вищий навчальний заклад «Академія неперервної освіти». Виконуючим обов’язки ректора Академії призначено Віктора Володимировича Сиченка, доктора наук з державного управління, професора, Заслуженого працівника освіти України. 8 лютого 2018 року його було одноголосно обрано головою Вченої ради Академії. Редакція обласної педагогічної газети «Джерело» звернулася до нього з проханням розповісти про новостворений навчальний заклад.

 

1. Які основні напрями діяльності Академії?

 

– По-перше, ми продовжимо традиції Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти по проведенню підвищення кваліфікації педагогічних працівників, їх перепідготовці, забезпеченню спеціалізації, стажування. Академія буде забезпечувати надавати науковий і методичний супровід діяльності і розвитку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, позашкільної освіти; інноваційну діяльність з розробки, апробації, експертизи нових навчальних технологій і моделей управління, сприяння їх упровадженню в діяльність навчальних закладів; здійснення фундаментальних і прикладних досліджень у галузі освіти.

 

По-друге, Академія планує запровадити підготовку бакалаврів і магістрів за низкою освітньо-професійних програм. Серед них – освітній менеджмент, корекційна педагогіка, психологія, публічне управління та адміністрування, філософія освіти, релігієзнавство.

 

По-третє, маємо забезпечити підвищення кваліфікації для працівників професійно-технічної та вищої освіти, що є вкрай актуальним для нашого регіону.

 

Взагалі, головними завданнями Академії є створення умов для неперервності освіти педагогічних та інших працівників, виконання замовлень щодо забезпечення фахового зростання педагогічних, науково-педагогічних, керівних та інших працівників навчальних закладів та з урахуванням установленого порядку атестації фахівців, надання освітніх послуг, консультацій за замовленням навчальних закладів, органів влади та самоврядування, місцевих органів управління освітою.

 

Окремо хочу відзначити, що пріоритетними функціями Академії є навчально-методична, наукова, інформаційно-навчальна, розвивально-прогностична, координаційна, організаційна, моніторингово-діагностична, експертно-оцінювальна, видавнича, маркетингова, вивчення та поширення педагогічного досвіду, розвиток педагогічної майстерності.

 

2. Які основні організаційні форми і види навчальної діяльності Академії?

 

Основними формами навчання є очна (денна, вечірня), заочна (дистанційна). Форми навчання можуть поєднуватися між собою.

 

Навчальний процес забезпечуватиметься через лекції, практичні заняття, курси підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів, тематичні курси та семінари з проблемних питань, тренінги, семінари, майстер-класи вчителів-новаторів та авторів перспективного педагогічного досвіду, стажування під керівництвом фахівців Академії, навчання за індивідуальними планами, екстернат, отримання вищої та післядипломної освіти на спеціальних факультетах, творчі групи.

 

3. Які права в Академії маЮТЬ учасники освітнього процесу?

 

– Наші студенти матимУТЬ змогу визначати вибіркові навчальні дисципліни (модулі), що передбачені навчальними програмами або програмами освітньої діяльності курсів підвищення кваліфікації, навчальними та навчально-тематичними планами; відвідувати за вибором спецкурси, факультативи, тренінги та інші заняття, що проводяться кафедрами Академії в позанавчальний час; брати участь у формуванні індивідуального плану перепідготовки, стажування та підвищення кваліфікації; брати участь залучатися до у науковій, науково-методичній діяльності Академії, конференціях, семінарах тощо; брати участь в обговоренні й вирішенні питань щодо вдосконалення навчального процесу.

 

4. Європейський та євроатлантичний вибір – це стратегічний напрям нашої держави. Чи буде Академія забезпечувати міжнародні зв’язки?

 

– Так, вона має здійснювати міжнародне співробітництво, укладати договори про співробітництво співпрацю, встановлювати прямі зв’язки з вищими навчальними закладами зарубіжних держав, міжнародними організаціями, фондами тощо відповідно до законодавства; брати участь у роботі міжнародних організацій, у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного і міжакадемічного обміну студентами, аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками; брати участь у міжнародних освітніх і наукових програмах; надавати послуги, пов’язані зі здобуттям вищої та післядипломної освіти, іноземним громадянам в Україні; відряджати за кордон працівників для педагогічної, науково-педагогічної та наукової роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів угод між Академією та іноземними партнерами.

 

Реалізація міжнародних програм та проектів сприяє інтегруванню закладу в європейський і світовий, освітній й адміністративний простори, використанню кращих світових здобутків щодо розвитку державного управління, встановленню партнерських зв’язків із зарубіжними і міжнародними інституціями, які вирішують питання підготовки державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, і, крім того, дає змогу отримати додаткове фінансування від міжнародних фондів, програм та ініціатив.

 

5. У новий навчальний заклад прийнято багато науковців, які можливості для розвитку надасть їм Академія неперервної освіти?

 

На сьогодні Науково-педагогічний склад Академії налічує 14 докторів наук, з яких 4 доктори філософських наук, 4 доктори з державного управління та 49 кандидатів наук, з яких 20 кандидатів філософських наук, 13 кандидатів педагогічних наук, 5 кандидатів економічних наук.

 

Науково-методична діяльність в Академії є невід’ємною складовою освітньої діяльності і здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Академія Заклад здійснює науково-методичну діяльність з метою поліпшення якості навчання та виховання слухачів, студентів, широкого запровадження в навчальний процес перспективних педагогічних інформаційних технологій, сучасних технічних засобів навчання та прогнозує основні напрями, зміст післядипломної освіти педагогічних і керівних працівників освіти України.

 

Основними напрямами наукової діяльності в Академії є ефективне використання наукового потенціалу Академії в розв’язанні науково-педагогічних проблем післядипломної освіти; участь у виконанні державних, галузевих та регіональних цільових наукових програм; забезпечення інтеграції навчального процесу, науки та практики; реалізація в освітню практику безперервного циклу науково-дослідної діяльності – від експериментальних досліджень до впровадження їх в освітянську практику; поширення наукових знань, пов’язаних із функціонуванням галузі; розроблення та впровадження нового змісту, різноманітних інноваційних форм навчання та їхнє організаційне й інформаційне забезпечення; розвиток наукової творчості слухачів, студентів; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; надання відповідних наукових і науково-методичних послуг.

 

6. Які завдання Ви ставите перед собою як керівник Академії?

 

Академія має стати сучасним вищим навчальним закладом, який що буде надаватиме якісні освітні послуги. Саме в підвищені якості послуг для педагогів, майбутніх абітурієнтів, слухачів я вбачаю своє головне завдання. І вся команда науково-педагогічних і педагогічних працівників Академії буде за це боротись.

 

Дякую за інтерв’ю, бажаю успіхів на посаді ректора.

 

Надія Антоненко

 

сценарії свят Повірена.pdf
Adobe Acrobat документ 804.7 KB

25-річчю Незалежності України присвячується

 

 

Сучасні технології навчання

Із скарбнички досягнень педагогів Дніпропетровщини

Додаток до статті "Незалежній Україні – 25!"
у газеті "Джерело" № 14-16 за квітень 2016 року.

 

Деякі матеріали про події
Української революції 1917-1920 рр. на Придніпров’ї.

Місто Катеринослав у 1917-1920 рр. (За матеріалами: І.С. Стороженко Дніпропетровськ. Віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001)

http://gorod.dp.ua/history/article_ua.php?article=80

Сайт Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д.І. Яворницького:

«Зроби свій вибір…» (учасники подій 1917-1920 рр. в Україні)

http://museum.dp.ua/article0304.html

Періодика доби Української революції (1917-1920) та 1920-30-х рр. як об’єкт джерелознавчого дослідження української (регіональної) культури: за матеріалами зібрання ДНІМ ім. Д. І. Яворницького

http://museum.dp.ua/article0448.html

Ю.Г. Пахоменков. Український освітній процес у 1917-1918 рр. на Подніпров’ї (до історії першої українізації)

http://ir.nmu.org.ua/bitstream/handle/123456789/1635/27.pdf;jsessionid=434EE7ECAAA3A24703542A7B4C37C71A?sequence=1

Т.С. Вінцковський. Катеринославська українська губернська. рада: передумови становлення та колективний портрет (березень-квітень 1917 року)

http://dspace.onu.edu.ua:8080/bitstream/123456789/5665/1/91-102.pdf

Т. С. Вінцковський. Катеринославська українська губернська рада в роботі губернського земства під час революції 1917 року

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/38/19.pdf

Т.С. Вінцковський. Участь української фракції в роботі катеринославського губернського земства в період військово-політичного протистояння листопада 1917 – січня 1918 рр.

http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/40/8.pdf

Повстанці Січеслава (УНР).

http://sicheslav-dnipro.blogspot.com/2013/03/blog-post_25.html

Ю. Митрофаненко, Т. Цимлякова. Роман Самокишин (Самокиш) у революційних подіях 1918-1919 років на Катеринославщині.

http://timso.koippo.kr.ua/blogs/index.php/Mitrofanenko/title-183

Останній кошовий. Юхим Божко.

http://tyzhden.ua/History/157178

Повний текст рекомендацій – у файлі «25_Незалежності»:

 

25_Незалежності.pdf
Adobe Acrobat документ 721.5 KB